Cilët jemi!

Instituti i Ndërtimit është institucion me vet-financim, krijuar në bazë të Urdhrit nr. 225, dt.29.06.2004 “Për krijimin e Institutit të Ndërtimit” në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, me seli në Tiranë.ështe krijuar si rezultat i bashkimit të disa institucioneve që zhvillojnë aktivitetin e tyre në fushën e ndërtimeve. Ky institut është i vetmi i këtij lloji në Shqipëri.