Drejtoria e Shërbimeve mbështetëse dhe financës

Edmond VANA

Ka përfunduar Fakultetin Bujqësor Kamëz Dega Ekonomi Politikave Agrare
Kurs kualifikimi 2 vjecar Ekonomik, 1981-1983
Që nga data 27.10.2014 është Drejtor i Drejtorisë së Financave të Institutit të Ndërtimit