Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AP

 

  • Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë.
  • Planet Strategjike të punës.
  • Raporte monitorimi/auditimi.