Sektori i Inspektimit

Gramos DUSHKU

Ka përfunduar arsimin e lartë në Universitetin Politeknik të Tiranës në Degën Inxhinieri Mekanike Logjistikë dhe Prodhim.

Që prej datës 20.10.2014 është shef i Sektorit të Inspektimit.


Sektori i Inspektimit dhe Vlerësimit të Konformitetit

Objekti i punës së Sektorit të Inspektimit dhe Vlerësimit të Konformitetit është:

 • Inspektimi i fabrikave që prodhojnë produkte ndërtimi për të vlerësuar cilësinë e produkteve
 • Vlerësimi i konformitetit në fushën e prodhimit të produkteve të ndërtimit, në përputhje me standardet në fuqi

Sektori bashkëpunon ngushtë dhe shkëmben informacione me Ministrinë e Linjës (Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit), Inspektoratin Ndërtimor Urbanistik Kombetër (INUK), dhe Organizma  apo Shoqëri të tjera të cilat kanë lidhje me detyrat e tij.

Sektori përbëhet nga dy zyra:

 • Zyra e Inspektimit
 • Zyra e Vlerësimit të Konformitetit

Aktiviteti i Zyrës së Inspektimit është:

 • Kryerja e asistencës tekniko-ligjore për vendosjen e sistemit të kontrollit të prodhimit në fabrikë
 • Identifikimi dhe azhornimi i subjekteve prodhuese e shpërndarëse  të produkteve të ndërtimit
 • Evidentimi i problematikës teknike në zbatim të standardeve në fuqi për produktet e ndërtimit
 • Ndihma për prodhuesit në përdorimin e standardeve bashkëkohore me qëllim përmirësimin dhe rritjen e cilësisë së produkteve të ndërtimit
 • Marrja e mostrave për testim në laboratorët e Institutit të Ndërtimit

Aktiviteti i Zyrës së Vlerësimit të Konformitetit është:

 • Vlerësimi i konformitetit në fushën e prodhimit të produkteve të ndërtimit
 • Konfirmimi i Kartës Teknologjike të fabrikave të prodhimit të materialeve të ndërtimit dhe vlerësimi i konsumit të lëndëve djegëse për njësi produkti të gatshëm
 • Përgatitja e projekt procedurave në fushën e vlerësimit të konformitetit të produkteve të  ndërtimit