Shërbimet që ofrohen nga IN

Instituti i Ndërtimit ka si objekt kryesor:

1. Kryerjen e veprimtarisë kërkimore shkencore, aplikative, zhvillimore dhe projektuese në fushën e ndërtimit,

2. Kryerjen e veprimtarive shkencore e teknologjike për të tretë të tilla si Oponenca, Ekspertiza, Kurse kualifikimi, Vlerësime Konformiteti dhe Kontrolle për produktet e ndërtimit që lidhen me sigurinë e jetës.