Titullari i Institucionit

 

Ing. Agron HYSENLLIU

Diplomuar në Universitetin Politeknik të Tiranës në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, si Inxhinier Ndërtimi.(Për ndërtim godinash civile e industriale)

Specializuar për Strukturat e holla dhe Sizmicitet.

Zotëron Liҫencë për Projektim,Ndërtime Civile dhe Ekonomike,Punime Speciale Ndërtimi,Ndërtime Rrugore, Ndërtim Ura dhe Vepra Arti, Vepra të Veҫanta e  Punime Speciale.

Zotëron Liҫencën e Mbikqyrësit dhe Kolaudimit të punimeve të ndërtimit.

I pajisur me ҫertifikatë për Efiҫencën e Energjisë.

Me një eksperiencë prej 35 vitesh në fushën e projektimit,  zbatimit , kolaudim  supervizimit në fushën e ndërtimit.

Projektues i 40 veprave ndërtimore  në Shqipëri, 4 në Kosovë e 4 në Maqedoni.

Aktualisht  – Drejtor I Përgjithshëm I Institutit të Ndërtimit.

  Nr. kontakti: 0692073234

  E-mail: goni_h@yahoo.com